طراحی و ساخت انواع تندیس

ساخت تندیس پلکسی و شیشه ای، تندیس پلکسی و فلز، تندیس پلکسی و سنگ، پلکسی و چوب و تندیس سنگ و چوب