تندیس چوب و فلز

برخی از کار های ما را در پایین مشاهده می کنید