ماکتمعماری

ماکت برج دیانا


مقیاس:

1:100

ابعاد (سانتی متر):
سال:

2010