ماکتمعماری

ماکت بیمارستان پیامبران


مقیاس:

3:4

ابعاد (سانتی متر):
سال:

2007