ماکتمعمارینمایشگاهی

ماکت سازه سر برج میلاد


مقیاس:

1:250

ابعاد (سانتی متر):
سال: