صنعتیماکت

ماکت پتروشیمی بندر امام


مقیاس:

1:100

ابعاد (سانتی متر):
سال: